čtvrtek 9. května 2013

Makro pro hromadný převod Word na HTML

Pro hromadný převod souborů s příponou .docx z nějakého adresáře můžete použít toto makro:

Sub Konverze()
Dim strFilename As String
Dim strDocName As String
Dim strPath As String
Dim oDoc As Document
Dim fDialog As FileDialog
Dim intPos As Integer
Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
With fDialog
    .Title = "Select folder and click OK"
    .AllowMultiSelect = False
    .InitialView = msoFileDialogViewList
    If .Show <> -1 Then
        MsgBox "Cancelled By User", , "List Folder Contents"
        Exit Sub
    End If
    strPath = fDialog.SelectedItems.Item(1)
    If Right(strPath, 1) <> "\" Then strPath = strPath + "\"
End With
If Documents.Count > 0 Then
    Documents.Close SaveChanges:=wdPromptToSaveChanges
End If
If Left(strPath, 1) = Chr(34) Then
    strPath = Mid(strPath, 2, Len(strPath) - 2)
End If
strFilename = Dir$(strPath & "*.docx")
While Len(strFilename) <> 0
    Set oDoc = Documents.Open(strPath & strFilename)
    strDocName = ActiveDocument.FullName
    intPos = InStrRev(strDocName, ".")
    strDocName = Left(strDocName, intPos - 1)
    strDocName = strDocName & ".html"
    oDoc.SaveAs FileName:=strDocName, FileFormat:=wdFormatHTML
    oDoc.Close SaveChanges:=wdDoNotSaveChanges
    strFilename = Dir$()
Wend
End Sub

Žádné komentáře:

Okomentovat

Jak opravit IMAP v Thunderbirdu po aktualizaci NOD32

Po aktualizaci NOD32 se může stát, že v Thunderbiru přestane fungovat připojení pomocí protokolu IMAP. Postup k vyřešení: Restartovat počíta...